Algemene Voorwaarden Proeverijplank

 

Proeverijplank is gevestigd aan de Cilliersstraat 46 (1092 VR) te Amsterdam en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74370669.

 

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Bedrijf: De natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Koper: Het bedrijf of de consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 5. Verkoper: de aanbieder van producten aan Koper, hierna: Proeverijplank.
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Proeverijplank.
 7. Producten: de producten die Proeverijplank levert zijn borrel- en kaasplank met bijpassende wijnen ten behoeve van het creëren van een smaakbeleving ter vermaak van de Koper en diens gezelschap.
 8. Overeenkomst: de (koop)overeenkomst die strekt tot de verkoop en levering van producten welke door Koper gekocht zijn van Proeverijplank.
 9. Website: De website die Proeverijplank gebruikt is www.proeverijplank.nl.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Proeverijplank en iedere Overeenkomst tussen Proeverijplank en Koper en op elk product dat door Proeverijplank wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Proeverijplank aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van Proeverijplank zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Proeverijplank gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Proeverijplank is slechts aan een aanbod gebonden indien deze door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 2. Proeverijplank heeft te allen tijde het recht een overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Proeverijplank gegronde reden te weigeren
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten. Deze is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Proeverijplank kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
 4. Levertijden in offertes van Proeverijplank zijn indicatief en geven Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Proeverijplank niet tot levering van een deel van de in het aanbod begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of speciale offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Proeverijplank heeft aanvaard door het middel van een schriftelijke bevestiging van de offerte.
 2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Proeverijplank daaraan niet gebonden. Koper dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Koper kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
 3. Proeverijplank is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 4. Koper kan indien Koper een consument betreft binnen 14 dagen herroeping doen gelden, voor zover het product ongeopend en ongebruikt is gebleven. Daarnaast dient Koper voor de onder bepaalde temperatuur verstrekte producten de bewaarwijze in acht te nemen en de producten die Koper wenst te retourneren te bewaren conform deze bewaarinstructie. Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten voor retournering voor rekening en risico van Koper. Indien Koper reeds een bedrag betaald heeft, zal Proeverijplank dit bedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen op dezelfde wijze zoals door Koper betaald.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Proeverijplank zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Proeverijplank het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Proeverijplank aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Proeverijplank worden verstrekt. Deze verplichting geldt in ieder geval ten aanzien van het tijdig verstrekken van het juiste afleveradres en Koper zijn contactgegevens. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Proeverijplank zijn verstrekt, heeft Proeverijplank het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Koper in rekening te brengen.
 4. Proeverijplank kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 5. Proeverijplank is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Proeverijplank is uit gegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Proeverijplank bekend was.
 6. Koper vrijwaart Proeverijplank voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.
 7. Koper dient te allen tijde zorgvuldig om te gaan met de bij de producten geleverde keukengerei (messen, glazen en dergelijke) en deze voor zover een gebruiksinstructie is bijgeleverd slechts te gebruiken conform deze instructie. Koper is zich ervan bewust dat met bepaalde keukengerei, zoals kaasmessen, kelnersmessen, etc. te allen tijde behoedzaam dient te worden omgegaan. Alle meegeleverde keukengerei blijft eigendom van Proeverijplank en dienen conform de bij overeenkomst gemaakte afspraken opnieuw in het bezit van Proeverijplank verschaft te worden.
 8. Koper blijft gedurende het gebruik van de producten zelf verantwoordelijk voor mate waarin Koper gebruik maakt van de geleverde producten. Bij levering van wijn wordt steeds een spuugbak geleverd. Daarnaast wordt bij iedere aflevering van de producten van Proeverijplank een instructie-/introductieformulier geleverd.
 9. Alvorens een product tot zich te nemen, is Koper verplicht de op de verpakking vermelde beschrijving te raadplegen op enige voedselallergieën of intoleranties. Koper blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik.

 

Artikel 6 Levering en retournering

 1. Levering geschiedt vanaf het magazijn van Proeverijplank alwaar de bestelde zaken zijn opgeslagen. Bij het opgeven van leveringstermijnen gaat Proeverijplank ervan uit dat er zich geen feiten en omstandigheden voordien die een tijdige levering in de weg staat. Indien de producten op voorraad zijn, is de te verwachten leveringstermijn conform hetgeen door Proeverijplank in de offerte vermeld. (Te verwachten) overschrijdingen van de opgegeven leveringstermijnen vanwege bijvoorbeeld een overmachtssituatie worden zo spoedig mogelijk aan Koper gemeld.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Proeverijplank of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Koper komen, heeft Proeverijplank recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding aan Koper. Koper dient Proeverijplank schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. De kosten van verzending, alsmede voor het ophalen van de bijgeleverde gebruiksmaterialen (keukengerei) komen voor rekening van Koper.
 4. Indien Koper afname weigert, of om welke reden dan ook niet in ontvangst neemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Proeverijplank gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper. Hiervoor kunnen tevens administratiekosten gerekend worden.
 5. Indien de zaken worden bezorgd door Proeverijplank of een externe vervoerder is Proeverijplank geschiedt bezorging tot aan de voordeur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Voor zover overeen wordt gekomen dat levering en plaatsing in het pand van de koper moet geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van de Koper, ongeacht hetgeen er voor de berekening van de bezorgkosten is overeengekomen.
 7. Indien Proeverijplank gegevens behoeft van de Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Proeverijplank ter beschikking heeft gesteld.
 8. Proeverijplank is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Proeverijplank is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 9. Proeverijplank behoudt zich het recht voor om een aanbetaling te eisen, of een levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
 10. Proeverijplank verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 11. Koper is zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van een afspraak voor het ophalen van de bijgeleverde gebruiksmaterialen (keukengerei en proeverijplank). Koper dient hiervoor binnen 14 dagen na levering van de producten een schriftelijke of telefonische afspraak met Proeverijplank te maken. Indien Koper deze verplichting na laat, is Proeverijplank gerechtigd het als borg betaalde bedrag in te houden. De kosten voor het retourneren worden op afspraak door Proeverijplank begroot en komen voor rekening van Koper.
 12. Koper is verplicht de te retourneren producten zorgvuldig te behandelen als zijnde zijn eigendom en deze na gebruik volledig intact weer aan Proeverijplank ter beschikking te stellen. Indien Proeverijplank constateert dat de te retourneren producten beschadigd, onvolledig c.q. incompleet zijn, wordt de door Koper reeds betaalde borg als verschuldigd geacht. Proeverijplank behoudt daarnaast het recht aanvullende schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 7 Onderzoek en reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en of de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden Proeverijplank erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Koper. Deze verplichting geldt in ieder geval ten aanzien van het gebruik van alcohol. Daarnaast is Koper er van op de hoogte dat de kazen door Proeverijplank verstrekt rauwe melk kunnen bevatten. Proeverijplank wijst Koper er dan ook op om te allen tijde de bij de producten geleverde gebruiksinstructie alsmede de verpakking te raadplegen in verband met eventuele voedselallergieën en/of intoleranties.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen, met het oog op de houdbaarheidsdatum die op bepaalde producten rust, binnen 24 uur na ontvangst telefonisch of schriftelijk aan Proeverijplank te worden gemeld via info@proeverijplank.nl. Indien een dergelijk gebrek niet binnen deze termijn is gemeld bij Proeverijplank, vervalt het recht op reclame ter zake van zichtbare gebreken. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Koper bij grondige inspectie van de ontvangen zaken niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan Proeverijplank terstond na ontdekking van dat gebrek schriftelijk te worden gemeld. Indien niet terstond gereclameerd wordt ten aanzien van ontdekte onzichtbare gebreken, vervalt voor Koper het recht op reclame ter zake van die gebreken.
 5. Indien Koper zijn reclamerecht gebruikt, zal hij gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, het gebrek dienen aan te tonen indien daartoe verzocht wordt door Proeverijplank om de ingediende reclames te controleren.
 6. Reclames of klachten met betrekking tot een deel van de geleverde zaken kunnen nimmer aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

 

Artikel 8 Prijzen, betaling en incassobeleid

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw). De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. Eventuele voordelige of nadelige verschillen ten tijde van aankomst of aflevering komen ten gunste respectievelijk ten laste van Koper.
 2. Betaling geschiedt vooraf, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Koper dient facturen conform de overeengekomen betaaltermijn te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Proeverijplank. Enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Proeverijplank kunnen partijen een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald. Proeverijplank behoudt hierbij het recht levering op te schorten, indien de betaling nog niet volledig is ontvangen en er met betrekking tot die betreffende opdracht geen nadere betaaltermijn is afgesproken. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen binnen 5 dagen na factuurdatum gemeld te worden. Eventuele bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Koper dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Proeverijplank, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Proeverijplank op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Koper, is Proeverijplank gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
 8. Proeverijplank behoudt zich het recht voor om oplevering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
 9. Wanneer Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, is Koper in verzuim. Indien Koper een consument betreft, ontvangt Koper alvorens in verzuim te verkeren een nadere schriftelijke herinnering met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen en wordt hij geïnformeerd over de gevolgen van het intreden van het verzuim.
 10. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Proeverijplank zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 11. Indien Proeverijplank meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Proeverijplank geleverde zaken, blijven eigendom van Proeverijplank totdat Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Proeverijplank gesloten overeenkomsten is nagekomen. De door Proeverijplank ter beschikking gestelde keukengerei, alsmede de proeverijplank worden slechts verstrekt voor de duur van het gebruik van de producten en blijven te allen tijde eigendom van Proeverijplank. Een en ander conform het in artikel 6 van deze algemene voorwaarden bepaalde omtrent retournering.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Proeverijplank zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Proeverijplank zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Proeverijplank of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Proeverijplank zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Eventuele kosten van (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten, komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Proeverijplank worden vergoed door Koper.

 

Artikel 10 Garantie

 1. Proeverijplank staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels en/of voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Proeverijplank staat niet in voor het bestaan van eventuele gebreken aan het geleverde, doch zal Proeverijplank zich inspannen de producten zonder gebreken te leveren.
 2. Proeverijplank staat er niet voor in dat de producten aan de smaakverwachtingen van Koper voldoen. Indien Koper van mening is dat de smaak afwijkt van de door Proeverijplank geschetste verwachtingen, treden partijen in overleg en indien de klacht naar inzicht van Proeverijplank gegrond is, zal Proeverijplank zorg dragen voor een deugdelijke vervanging van het product. Proeverijplank kan nimmer garanderen dat eenzelfde product opnieuw geleverd kan worden. Daarnaast is Proeverijplank gerechtigd de kosten voor vervanging geheel of gedeeltelijk door te belasten aan Koper, tenzij de grond voor vervanging volledig aan de schuld van Proeverijplank te wijten is.
 3. De hierboven genoemde garantie geldt voor de reikwijdte en gedurende een periode welke overeenkomt met de. Proeverijplank is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door Koper en voor (adviezen over) het gebruik of de toepassing van de producten.
 4. Indien en voor zover Proeverijplank enige garantie heeft verleend over een aantal porties waaruit een van de door hem geleverde producten bestaat, betreft dit te allen tijde een inschatting. Koper is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het bestellen van voldoende producten en kan geen rechten ontlenen aan een dergelijke inschatting.
 5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Proeverijplank de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van Proeverijplank, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Proeverijplank te retourneren en de eigendom aan Proeverijplank te verschaffen indien daarom verzocht wordt door Proeverijplank. Het retourneren van producten komt voor rekening en risico van Koper.
 6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Proeverijplank, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is, of blootgesteld zijn aan abnormale omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen van Proeverijplank heeft behandeld.
 7. Proeverijplank wijst erop dat op sommige producten een beperkte houdbaarheidsdatum rust. Koper dient rekening te houden met deze houdbaarheidstermijn waarbinnen de kwaliteit en veiligheid van het product conform de garantie van de producent gegarandeerd kan worden.

 

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

 1. Proeverijplank is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Proeverijplank bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en) zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de koper, niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Proeverijplank gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Koper of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
 3. Voorts is Proeverijplank bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Proeverijplank op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Proeverijplank de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Proeverijplank behoudt steeds het recht ook schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Koper, voor zover Koper een bedrijf betreft, op het moment waarop de zaken het magazijn van Proeverijplank verlaten.
 2. Indien Koper een consument betreft, gaat voorgenoemd risico over op Koper zodra de zaken in de feitelijke macht van Koper en/of daar aanwezige derden wordt gebracht door middel van levering op het door Koper aangegeven afleveradres.

 

Artikel 13 Overmacht

 1. Proeverijplank is niet aansprakelijk indien ten gevolge van een overmachtssituatie verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kunnen worden nakomen.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Proeverijplank, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Proeverijplank zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Proeverijplank en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Proeverijplank buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Proeverijplank heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Proeverijplank zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 14 Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van overeenkomst door Proeverijplank leidt tot aansprakelijkheid van Proeverijplank jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Proeverijplank in rekening gebrachte kosten tot maximaal eenmaal de orderwaarde.
 2. De aansprakelijkheid van Proeverijplank beperkt zich voorts tot het kosteloos herstel van een gebrekkige  zaak of de vervanging  van die zaak -of een onderdeel daarvan-  een en ander ter beoordeling  van Proeverijplank.
 3. Proeverijplank is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade en schade als gevolg van gebruik van door Proeverijplank geleverde producten. Een en ander tot hetgeen is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 4. Proeverijplank is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.
 5. Proeverijplank staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Proeverijplank verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 6. Proeverijplank is nimmer aansprakelijk voor vertraging van levering indien het product is overgedragen aan een externe vervoerder.
 7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Proeverijplank vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Proeverijplank binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 8. Koper blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de door Proeverijplank geleverde producten. Voorgenoemde verplichting geldt in het bijzonder ten aanzien van het gebruik van alcoholische producten en producten die kunnen leiden tot een allergische reactie (zoals kazen en overige etenswaren). Proeverijplank is niet aansprakelijk voor het gebruik van de producten door Koper, terwijl Koper had behoren te weten dat de producten niet geschikt zijn voor hem/haar.
 9. Koper dient te allen tijde zorgvuldig en met mate om te gaan met het gebruik van alcoholische producten. Proeverijplank wijst Koper op de gevolgen van het gebruik van alcoholische producten bij wijze van het verstrekken van een instructie-/gebruiksformulier. Proeverijplank is nimmer aansprakelijk indien Koper in strijd met de instructies van Proeverijplank deelneemt aan het verkeer na het gebruik van door Proeverijplank verstrekte alcoholische producten.

 

Artikel 16 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Proeverijplank berusten uitsluitend bij Proeverijplank en worden niet overgedragen aan Klant.
 2. Het is Klant verboden om alle zaken en stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Proeverijplank rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden.
 3. Proeverijplank is gerechtigd foto’s of recensies te plaatsen van het door de Koper ingevulde informatieformulier op haar website en/of social media kanalen ter promotie- en/of reclamedoeleinden. Klant kan te allen tijde zijn toestemming intrekken, waarna de foto’s of recensies verwijderd worden.
 4. Elke inbreuk die Klant maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Proeverijplank, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van eenmalig € 2.000,- zegge: (zegge: tweeduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfthonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

 

Artikel 17 Geheimhouding

 1. Proeverijplank en Koper verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Proeverijplank op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Proeverijplank zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Proeverijplank niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Koper niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Proeverijplank en Koper ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 18 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging      

 1. Proeverijplank gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de in de branche geldende normen en wettelijke bepalingen gebruiken. Indien daarom gevraagd, zal Proeverijplank de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@proeverijplank.nl.
 2. Indien Proeverijplank op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 19 Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de service of producten van Proeverijplank of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@proeverijplank.nl met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Proeverijplank de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Proeverijplank zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Proeverijplank en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Proeverijplank kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Proeverijplank en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.